فرهنگ

شامل اخبار فرهنگی و مطالبی فرهنگی

فرهنگ

شامل اخبار فرهنگی و مطالبی فرهنگی

گاو به روایت مکاتب نظری

سوسیالیسم :  باید همسایه مان را هم در شیرشان شریک کنیم

 کاپیتالیسم :  شیرهایشان را روی زمین می ریزیم تا قیمتها پایین نیاید.

 فاشیسم : دولت با توسل به توپ،تانک ومسلسل گاوها را به زور از شما می گیرد

 آنارشیسم : گاوها شما را میکشند وسپس یکدیگر را می دوشند .    

 آپارتاید : شیر گاو سیاه را دوشیده و به گاو سفید میدهید.حق دوشیدن گاو سفید را  هم ندارید .        

فمنیسم : حق ندارید فقط گاو ماده را بدوشید ،برای تساوی حقوق گاو نر و ماده باید گاو نر را هم بدوشید.      

 کمونیسم : تضاد دیالکتیکی بین گاو سیاه و گاو سفید ، منجر به پیدایش جامعه ای باگاو بدون رنگ میشود

 دموکراسی : برای دوشیدن گاوها باید از آنها رای بگیرید و نظر اکثریت را اجرا کنید.

لیبرالیسم :  گاوها رانمی دوشیم چون آزادی شان محدود می شود .

داروینیسم : بر طبق اصل تنازع بقاء گاو ضعیف گاو قوی را سواری می دهد .

سازمان ملل :  گاو سفید حق استفاده گاو سیاه از چراگاه  ودوشیدن گاو سفید راوتو می کند .

بوروکراسی : برای گرفتن مجوز دوشیدن گاوها بیست فرم را در ده نسخه پر   میکنید .پس از هفت سال نوبتتان می شود ولی دیگرگاوها از شیر دادن افتاده اند .

ایده آلیسم :  گاوهارا می دوشید تا شیرشان را بفروشید به امید آنکه بتوانید با پولش ازدواج کنید و همسرتان آنها را برایتان بدوشد .

پلورالیسم : هر کدام از گاوها بایدبتوانند صدای خودرا به گوش دیگری برسانند .

  اگزیستانسیالیسم: وجود گاو  مقدم بررنگ گاو است.

دکارت : گاو فکر نمی کند پس نیست .

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۷/۰۸
شهید کاظمی